Pedrera Can Saboia (16)El basalt, una de les roques més abundants a l’escorça terrestre, és una roca ígnia extrusiva, sòlida i negra.

Està format per abundants minerals com olivina, augita o plagioclasa, que donen la propietat que el basalt sigui d’un color gris o negre fosc, encara que també té quantitats menors de minerals de color clar, com el feldspat i el quars.

El basalt es forma quan la lava arriba a la superfície de la Terra provinent d’una erupció volcànica. Quan arriba a la superfície, la lava que es troba a una temperatura propera als 1200 ºC, es refreda ràpidament, convertint-se en aquest tipus de roca de gran duresa.

 

Principals propietats del basalt

Aspecte i forma
Mineral basalt5Mineral basalt3
-Color fosc (gris, negre i blavós)
-Fàcil trencament

Propietats físiques
-Bona impermeabilitat
-Alta densitat (2,8-2,9 g/cm3)

Propietats mecàniquas
-Gran duresa (4,8-6,5 en l’índice de Mohs)
-Difícil tall
Mineral basalt2Mineral basalt4-Gran resistència a la compressió (1800 kg/cm2)
-Poc abrassiva

Características térmiques

-Baix coeficient de dilatació tèrmiques
-Bona resistència al foc
-Bona conducció tèrmica

Composició

Sílice (SiO2) 42,60%
Alúmina (Al2O3) 14,18%
Calci (CaO) 10,39%
Magnesi (MgO)  8,79%
Ferro ferrós (FeO)  6,40%
Ferro fèrric (Fe2O3) 5,00%
Sodi (NaO2)  3,80%
Titani (TiO2)  2,80%
Postasi (K2O)  0,96%
 Manganès (MnO)  0,19%
 Anhídric fosfóric (P2O5)  0,19%

Propietats en l’agricutura

La roca de basalt reduïda a pols, és una opció més que favorable a l’agricultura, provocant les millores associades a les plantacions en què s’utilitza arid de basalt en el seu sòl.

 1. El basalt és excepcionalment ric en magnesi (la pols de basalt conté en forma natural més d’un 8% de magnesi). Aquest element és essencial per a les plantes i per a la fotosíntesi ja que és el principal constituent de la clorofil·la. Les anàlisis mostren que la majoria dels sòls tenen mancances en magnesi. Aquesta mancança és molt inquietant ja que es torna a trobar en l’alimentació humana (el magnesi és indispensable en l’home per al seu equilibri fisiològic, per a la seva salut nerviosa, per combatre el cansament, és la raó per la qual nombroses medicines, basant-se en el magnesi, estan actualment en venda). Abans d’atipar amb píndoles, és preferible tractar el problema en la seva base i enriquir els sòls en magnesi mitjançant el basalt.
 2. El basalt és ric en oligoelements. El paper fonamental dels oligoelements i la seva importància per a la salut són ara coneguts per tot el món. Igual que amb el magnesi, és essencial que l’home els trobi en la seva alimentació. Per a això cal que les plantes es desenvolupin en un sòl ric en aquests oligoelements, indispensable per altra banda per a la seva pròpia vitalitat. El basalt és aquí també un valuós recurso.Se crida oligoelements als elements essencials per a la vida que intervenen en molt baixa dosi en els organismes vius. Un exemple entre tants de la importància dels oligoelements ens el dóna el Cobalt en la vida de la terra: hi ha al sòl bacteris capaços de fixar el nitrogen de l’aire; aquests bacteris deuen per això absorbir ínfimes dosis de vitamina B12 fabricada per altres bacteris igualment presents en el sòl. Per sintetitzar aquesta vitamina B12, aquests bacteris necessiten cobalt. La vida és molt complexa i aquesta complexitat no la respecten els productes químics.
 3. El basalt facilita l’absorció per les plantes dels elements nutritius continguts en el sòl. Aquesta propietat es deu a intercanvis iònics la descripció surt del marc d’aquest document. Recordem només que el basalt es combina amb les partícules nutritives per alimentar les arrels. Aquest fenomen impedeix l’empobriment del sòl per les pluges al portar els elements nutritius en profunditat, en zones inaccessibles al sistema radicular.
 4. El basalt és un potent regenerador dels sòls, participa a la formació del complex argila-humus, base de la fertilitat de la terra. Revitalitza per tant, els sòls esgotats pels tractaments químics i els monocultivos.El complex argila-humus resulta de la combinació de substàncies orgàniques, de partícules minerals i de micro-organismes. La micro fauna, la micro flora i els cucs participen en la seva formació per la seva acció sobre el basalt.
 5. El basalt, sota l’efecte de diversos factors fisicoquímics, es transforma lentament en una argila de molt alta qualitat des del punt de vista agronòmic.
 6. Els animals que viuen en el sòl i en particular els cucs digereixen el basalt i l’expulsen en forma d’excrements que generen un humus molt valuós. El basalt al seu torn estimula la seva activitat així com la vida microbiana.
 7. El basalt és un estructurant del sòl. En els sòls sorrencs, l’aportació de basalt permet retenir l’aigua i per tant obtenir una terra menys seca. Aquesta propietat es deu a les característiques higroscòpiques del basalt micronitzat i al desenvolupament del humus.El basalt és també eficaç a les terres atapeïdes que aireja quan s’empra en forma de sorra, contribueix a l’escalfament dels sòls.
 8. El basalt conté més del 40% de silici, element que reforça els teixits dels vegetals i estimula la seva resistència natural a les malalties i als atacs parasitaris. (El preparat 501 de sílice biodinàmic, és un exemple clar, de la gran importància del sílice per a les plantes).
 9. El basalt és una roca equilibrada que conté no només sílice sinó també calci. Convé a tots els terrenys siguin àcids o bàsics.
 10. El basalt utilitzat en espolsat foliar, amb una granulometria molt fina, permet combatre alguns insectes que assolen els cultius. Per la seva finor les partícules de basalt omplen els orificis respiratoris dels insectes, pertorbant la seva vista i les seves terminacions nervioses. Aquesta acció que és d’ordre físic i no químic, és repulsiva per als insectes. L’absència de toxicitat és una garantia de la no contaminació dels depredadors útils per a l’equilibri ecològic.
 11. El basalt amb fina granulometria fixa les olors. Aquesta propietat s’aprecia en el tractament dels purins i dels llits de palla dels animals. Pel seu poder de fixació de les matèries nitrogenades, volàtils, el basalt contribueix a l’enriquiment dels fems.
 12. Per la seva capacitat de fixar l’oxigen i d’augmentar la ventilació del sòl el basalt estimula la vida microbiana. Crea condicions de desenvolupament ideals per als bacteris aerobis útils a una bona descomposició de les deixalles vegetals i orgànics; limita, per tant el nombre de bacteris anaerobis perjudicials per a la bona qualitat de les fermentacions. Aquesta propietat és particularment interessant en les tècniques de compostatge, per potenciar els fems i els purins.
 13. El basalt és un producte enterament natural i no tòxic; no conté cap molècula de síntesi. La seva ocupació, fins i tot en dosis massives, mai és nociu (un error en les quantitats no té conseqüències, a diferència d’altres productes).
 14. El basalt actua mitjançant processos de vida que tenen lloc a la terra; no curtcircuita els mecanismes naturals com ho fan nombrosos abonaments. Per tant, l’ocupació de basalt manté l’equilibri biològic dels suelos.Por altra banda, la conservació del basalt no planteja cap problema; no s’altera amb el temps.